برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

رئیس شورای اسلامی استان مازندران در همایش گرامیداشت روز شورا
رئیس شورای اسلامی مازندران
 قانون گذارهنوز نتوانست نهاد شورای اسلامی را بپذیرد و از آن حمایت کند
دولت به طور کامل به شورای اسلامی شهر و روستا اعتماد ندارد
شورای اسلامی استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149