برای چاپ این صفحه اینجا کلیک نمایید

جلسه احقاق حقوق شوراهای اسلامی روستایی استان مازندران
شورای اسلامی استان مازندران
شماره های تماس : 011-33348135 011-33349061        کد پستی : 14884-48149