پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
باقر بهاری
رئیس شورای اسلامی استان 

سید نصرالدین خامسی
نائب رئیس شورای اسلامی استان 

صفرخواجوند جعفری
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان

حسین عموزاد
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان

سید جواد ساداتی
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان
باقر بهاری
عضو شورای اسلامی استان

علیرضا مبشری
عضو شورای اسلامی استان

سید علی آقا میری
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها

سید مقیم مقیمی
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها

صاحب شریفی
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها
مهدی بابکی
عضو شورای اسلامی استان

حسینجان خراطی کلائی
عضو شورای اسلامی استان

عقیل حسن نیا
عضو شورای اسلامی استان

محمد نعیمایی
عضو شورای اسلامی استان

مجتبی لاتی
عضو شورای اسلامی استان

مهدی ردایی
عضو شورای اسلامی استان

فرنام فخاری
عضو شورای اسلامی استان

مسعود علیپور
عضو شورای اسلامی استان

رسول خلیلی
عضو شورای اسلامی استان

مهدی محمد جانپور
عضو شورای اسلامی استان

سید کریم میری
عضو شورای اسلامی استان

نرگس قهاری
عضو شورای اسلامی استان