پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
فرزین محمودی پاتی
رئیس شورای اسلامی استان

محمد نعیمایی
نائب رئیس شورای اسلامی استان

مجتبی لاتی
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان

مسعود علیپور
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان

صفرخواجوند جعفری
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی استان

علیرضا مبشری
سخنگوی شورای اسلامی استان

سید علی آقا میری
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها

سید مقیم مقیمی
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها

صاحب شریفی
نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها
مهدی بابکی
عضو شورای اسلامی استان

باقر بهاری
عضو شورای اسلامی استان

محمد جعفری زرندینی
عضو شورای اسلامی استان

عقیل حسن نیا
عضو شورای اسلامی استان

 سید نصرالدین خامسی
عضو شورای اسلامی استان

حسین عموزاد
عضو شورای اسلامی استان

مهدی ردایی
عضو شورای اسلامی استان


فرنام فخاری
عضو شورای اسلامی استان


سید جواد ساداتی
عضو شورای اسلامی استان

رسول خلیلی
عضو شورای اسلامی استان

مهدی محمد جانپور
عضو شورای اسلامی استان

سید کریم میری
عضو شورای اسلامی استان

 محمد حسین انتقامی
عضو شورای اسلامی استان