پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران


 

آيين نامه داخلي شوراي اسلامي بخش
ماده 1- نخستين جلسه شوراي اسلامي بخش ، كه در اين آيين نامه شورا ناميده مي شود ، پانزده روز پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در محدوده بخش به دعوت بخشدار تشكيل مي شود و با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضا رسميت مي يابد و فعاليت آن تا پايان دوره فعاليت چهار ساله شوراي اسلامي روستا ادامه دارد.

ماده 2- در اولين جلسه شورا هيئت رئيسه سني شامل مسن ترين فرد از اعضاي حاضر به عنوان رئيس و جوان ترين اعضاي حاضر به سمت منشي تعيين مي شوند.

  ماده 3 – وظايف هيئت رئيسه سني ، اداره اولين جلسه اعم از انجام مراسم تحليف و اجراي انتخابات هيئت رئيسه دايم شورا است.

ماده 4- اعضاي شورا در اولين جلسه خود از بين اعضاي شورا ، هيئت رئيسه شورا شامل رئيس ، نائب رئيس و حداقل يك منشي را براي مدت دو سال و نماينده شورا در شوراي اسلامي شهرستان را تا پايان همان دوره انتخاب مي نمايند.

ماده 5 – در غياب رئيس شورا نايب رئيس وظايف و اختيارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورا مسئول است.

ماده 6 – سلب عضويت هر عضو شورا از شوراي اسلامي روستاي ذيربط ، باعث سلب عضويت او از شورا نيز خواهد شد.

ماده 7 – عضويت در شورا قائم به شخص است و هيچ يك از اعضاي شورا ، حق تفويض اختيارات خود به سايرين اعم از عضو و غير عضو را ندارند.

ماده 8- در صورتي كه هر يك از اعضاي هيئت رئيسه استعفا دهد ، موضوع استعفا در جلسه بعدي شورا مطرح و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد. در اين فاصله عضو متقاضي استعفا مي تواند انصراف خود را اعلام نمايد.

ماده 9  وظايف و اختيارات رئيس شورا به شرح زير است:

 

 مسئوليت امور اداري و مالي شورا

1.   اداره جلسات شورا و برقراري نظم در جلسات

2. دعوت از فرماندار، بخشدار ، رؤساي دستگاههاي اجرايي،سازمانهاي دولتي و نهادها و تشكلها اعم از دولتي و غير دولتي و ساير اشخاصي كه حضور آنها در جلسات شورا ضروري باشد.

3. دعوت از اعضا و تقسيم كار بين اعضا

4.  ابلاغ و نظارت بر پيگيري مصوبات شورا

5. معرفي نماينده شورا كه از بين اعضا انتخاب مي شود به مسئولان اجرايي نهادها و سازمانها.

6.  امضاي احكام افراد مسؤول و اعضاي دبيرخانه شورا و كاركنان براساس تشكيلات تفصيلي شورا.

7.  امضاي كليه مكاتبات رسمي شورا.

8.  اعلام روز و ساعت تشكيل جلسه بعد، قبل از ختم هر جلسه

9. ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضا كه به صورت روشن به رئيس شورا تقديم شده است به مقامات ذيربط.

10.  شركت در جلسات رسمي سازمانها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي در صورت دعوت رسمي

 

ماده 10- نحوه انجام مراسم تحليف و وظايف اعضاي هيئت رئيسه به موجب دستورالعملي تعيين ميشود كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.

 ماده 11- جلسات شورا علني است و با حضور چهار نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن حداقل با سه رأي موافق معتبر خواهد بود. تشكيل جلسه غير علني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.

ماده 12- محل تشكيل جلسات شورا و همچنين محل حفظ و نگهداري دفاتر ، اسناد و مدارك و اموال شورا بايد مشخص و مناسب تعيين شود.

ماده 13- جلسات عادي شورا به طور مستمر ماهي سه بار تشكيل مي شود و در صورت نياز ،جلسات فوق العاده شورا با پيشنهاد فرماندار ،بخشدار،رئيس شورا يا سه نفر از اعضا تشكيل خواهد شد.

ماده 14- غيبت از جلسات شورا با اطلاع رئيس شورا امكان پذير است.

تبصره 1- تشخيص موجه بودن غيبت و تأخير و تعجيل در جلسات رسمي شورا برعهده  اعضاي حاضر     مي باشد و در هر صورت اعلان رسمي با رئيس شورا خواهد بود.

تبصره 2- رسيدگي به موجه يا غير موجه بودن تأخيرها در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به هيئت رئيسه ارائه دهد.

ماده 15- هر عضو شورا مي تواند از مقام خود استعفا دهد. پذيرش استعفا با تصويب اكثريت مطلق آراي حاضران در جلسه امكان پذير است.

ماده 16- عضو متقاضي استعفا بايد تقاضاي خود را با ذكر دلايل به رئيس شورا تقديم نمايد و رئيس شورا آن را در نخستين جلسه علني بعدي شورا در دستور كار قرار دهد و در اين فاصله عضو متقاضي مي تواند اعلام انصراف نمايد.

ماده 17- براي بررسي تقاضاي استعفا ابتدا تقاضا قرائت مي شود ، سپس شخص متقاضي يا عضو ديگري به تعيين او حداكثر نيم ساعت دلايل استعفا را مطرح مي نمايد و مخالف يا مخالفان نيز به همان مدت مي توانند صحبت كنند و پس از ان رأي گيري مي شود.

ماده 18- هرگاه تقاضاي استعفاي تعدادي از اعضاي شورا به نحوي باشد كه مانع از رسميت يافتن جلسه گردد ، قابل طرح در شورا نيست.

ماده 19- رئيس شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضوي از شورا به دلايلي نظير استعفا ، فوت ، جنون و سلب عضويت ، مراتب را براي تعيين جانشين وي به بخشداري مربوط به طور كتبي اعلام نمايد تا بخشدار از عضو علي البدل با احتساب رأي وي براي شركت در جلسات دعوت بعمل آورد.

تبصره- در صورتي كه عضو خارج شده از شورا عضو هيئت رئيسه يا نماينده شورا در شوراي شهرستان باشد، شورا بايد در اولين جلسه خود با هماهنگي بخشدار و حضور نماينده وي، جايگزين او را براي مدت باقيمانده هيئت رئيسه و   نماينده شورا در شوراي شهرستان را براي مدت باقيمانده تا پايان دوره انتخاب نمايد.

ماده 20- در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات نماينده اي از شورا به عنوان عضو ساير مجامع و شوراها انتخاب مي شوند ، نماينده ياد شده با تصويب شورا انتخاب و توسط رئيس شورا معرفي مي شود.

تبصره- نماينده منتخب موظف است گزارش كار خود را در اولين جلسه به آگاهي اعضا برساند و به صورت كتبي نيز به رئيس شورا ارايه نمايد.

ماده 21- حضور مستمعان در جلسات علني شورا با اجازه رئيس شورا آزاد است.

تبصره مستمعان در جلسات بايد نظم جلسات را رعايت كنند و در صورت تخلف به دستور رئيس ، فرد متخلف از محل جلسه اخراج خواهد شد.

ماده 22- موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با درخواست هر يك از اعضا يا تقاضاي كتبي فرماندار يا بخشدار ذيربط و يا ساير دستگاههاي دولتي وظيفه مند در بخش و روستا با تشخيص رئيس شورا در دستور كار شورا قرار مي گيرد.

ماده 23- صورتجلسات شورا بايد به گونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه ، اسامي اعضاي حاضر و غائب، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث ، اسامي مدعوين و حاضران به همراه   رئوس مطالب مطرح شده در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.

ماده 24- دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات ، با توجه به اولويتها از طرف هيئت رئيسه تهيه شود و حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره1 – در صورت  تعدد  تقاضاها در يك زمان تشخيص اولويت با رئيس شورا خواهد بود.

تبصره2- با تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي توان موضوع دستور جلسه را براي مدت معيني به تعويق انداخت.

تبصره 3- پيشنهادات فوريت دار طبق مقررات مصوب شوراي عالي استانها در دستور جلسه قرار مي گيرد.

ماده 25- رئيس شورا مي تواند قبل از ورود در دستور جلسه به مدت حداكثر ده دقيقه در مورد مسائل مهم روز شورا مطالبي را كه آگاهي اعضاي شورا از آن ضروري باشد ، به اطلاع اعضا برساند.

تبصره-  در صورت صحبت خارج از موضوع هر يك از اعضاء رئيس جلسه به آنها تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر در نوبت سوم ناطق از ادامه نطق منع خواهد شد.

ماده 26- اخطار راجع به منافي بودن و پيشنهادها با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، قوانين و مقررات جاري يا آيين نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگر مقدم است.

ماده 27- در صورت توهين به اشخاص حقيقي يا حقوقي ،در همان جلسه يا در جلسه بعد ، با تشخيص هيئت رئيسه به آنها تا مدت پانزده دقيقه اجازه نطق در دفاع از خود داده خواهد شد.

ماده 28- شورا موظف است همه ساله در مهلت قانوني طرحهاي عمراني را كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي اسلامي روستا است با در نظر گرفتن اولويتها بررسي و در صورت تصويب جهت منظور نمودن در بودجه عمراني بخش به بخشدار اعلام نمايد.

ماده 29- هرگاه يك يا چند نفر از اعضاي شورا به عملكرد دستگاههاي اجرايي يا عمليات آنان اعتراض داشته باشند ، موارد مذكور را با ذكر دلايل و به طور روشن و مكتوب به شورا اعلام مي نمايند. موضوع در جلسه شورا مطرح و پس از تصويب موارد از طريق رئيس شورا به مسئولان مربوط ابلاغ مي گردد.

ماده 30- در صورت بروز اختلاف يا مشكل بين شوراهاي اسلامي روستاهاي محدوده بخش، موضوع با درخواست هريك از شوراهاي مربوط يا نمايندگان آنها يا بخشدار در شورا مطرح و بررسي و اقدام به حل و فصل اختلافات با حضور رؤساي شوراهاي مربوط و در صورت لزوم بخشدار مي گردد.

تبصره- مسؤولان مربوط حق حضور در جلسه شورا و دفاع از خود را داند و شورا موظف است براي جلسه رسيدگي از آنان دعوت نمايد.

ماده 31- شورا موظف است نسخه اي از مصوبات خود را حداكثر ظرف ده روز به نمايندگان حوزه انتخابيه ،شوراي شهرستان، بخشدار و مسؤولان اجرايي ذيربط ارسال نمايد.

تبصره- در صورتي كه مصوبات شورا تا دو هفته پس از ابلاغ به شوراي شهرستان و بخشدار مورد اعتراض آنها قرار نگيرد لازم الاجرا و قابل ابلاغ به دستگاههاي ذيربط مي شود.

ماده 32- شورا موظف است در پايان نيمه دوم فروردين هر سال گزارش كار ساليانه خود را تنظيم و جهت اطلاع بخشداري محل ارسال نمايد.

ماده33- شورا در صورت نياز و با مسئوليت خود مي تواند به منظور مشورت در زمينه موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار خود قار داده است از شخص يا اشخاص غير عضو دعوت به همكاري نمايد.

ماده 34- شورا مي تواند در ارتباط با وظائف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها، ادارات و سازمانهاي دولتي درخواست نمايد.

ماده35- وظايف هيئت رئيسه ،نحوه انجام مراسم تحليف ،اداره جلسات ،رأي گيري و بررسي پيشنهادها ، براساس

   دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي استانها مي رسد.