پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی مازندران
 تعداد بازدید: 421

رئیس شورای اسلامی استان مازندران در همایش گرامیداشت روز شورارئیس شورای اسلامی مازندران
 قانون گذارهنوز نتوانست نهاد شورای اسلامی را بپذیرد و از آن حمایت کند
دولت به طور کامل به شورای اسلامی شهر و روستا اعتماد ندارد